MarksBRO
Bouwen met vertrouwen 

Algemene voorwaardes.


Algemene voorwaarden MarksBRO

Artikel 1. Algemeen

1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MarksBRO, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nummer 65320999 en een wederpartij van MarksBRO met wie een overeenkomst tot het verrichten van bouwwerkzaamheden wordt gesloten.

2.       De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.    Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen MarksBRO en een opdrachtgever waarop bouwbedrijf deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.    Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met bouwbedrijf, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offerte

1.    Alle offertes van MarksBRO zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld.

2.    De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W.

3.    Een samengestelde prijsopgave verplicht MarksBRO niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.    MarksBRO is gerechtigd om binnen de geldigheidsduur van een offerte deze te wijzigen of in te trekken.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van MarksBRO behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

1.    Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daarvoor veroorzaakte schade.

2.    De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

 

 

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid van MarksBRO

MarksBRO is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk zijn toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van het bouwbedrijf.

Artikel 7: Verplichtingen van MarksBRO

1.    MarksBRO is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

2.    MarksBRO is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.

3.    MarksBRO is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede de gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover het bouwbedrijf deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

4. MarksBRO vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken tot vergoeding van schade voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van MarksBRO.

Artikel 8. Uitvoeringstermijn

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever MarksBRO derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 9. Betalingen en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MarksBRO aan te geven wijze. MarksBRO is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van MarksBRO en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens MarksBRO onmiddellijk opeisbaar zijn.
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

 

 

Artikel 10. In gebreke blijven van de opdrachtgever

1.    Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is MarksBRO gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en de betaling is uitgebleven

2.    Indien MarksBRO tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. MarksBRO is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom.

3.    Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is de aannemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en de betaling is uitgebleven.

Artikel 11. Contractduur

1.    De overeenkomst tussen MarksBRO en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.    MarksBRO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1     Indien MarksBRO aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2     MarksBRO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MarksBRO is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3     MarksBRO is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MarksBRO aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan MarksBRO toegerekend kunnen worden; 
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5     MarksBRO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

6     Indien MarksBRO aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MarksBRO beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7     De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MarksBRO of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13. Overmacht

1.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop MarksBRO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor deze niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MarksBRO worden daaronder begrepen.

2.     MarksBRO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MarksBRO haar verbintenis had moeten nakomen.

3.    Tijdens overmacht worden de verplichtingen van MarksBRO opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MarksBRO niet mogelijk is, of langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval bestaat er geen verplichting tot schadevergoeding. Indien MarksBRO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van MarksBRO is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft MarksBRO het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen MarksBRO en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.